GDPR

GDPR INTERSERVIS LIBEREC

 1. Základní informace o zpracování osobních údajů
  1. Společnost Interservis Liberec s.r.o. (dále jen „Společnost“ ) jako správce Vašich osobních údajů tímto vydává informační zprávu GDPR o zpracování osobních údajů dotčených osob (dále jen „informační zprávu“).
  2. Účelem této informační zprávy je informovat Vás jakožto subjekty údajů (dále jen „Vy“) o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  1. V souladu s požadavky příslušných právních předpisů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv.
  2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován Jan Heller

SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

 1. Soulad s právními předpisy
  1. Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou a při zpracování Vašich osobních údajů tak dodržujeme veškeré povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 2. Základní zásady zpracování osobních údajů
  1. Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů.

Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.

Zásada účelového omezení

 1. Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Zásada minimalizace údajů

 1. Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný.

Zásada přesnosti

 1. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.

Zásada omezení uložení

 1. Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Zásada integrity a důvěrnosti

 1. Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zásada odpovědnosti

 1. Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soolad zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje (kategorie osobních údajů)
  1. V závislosti na Vašem postavení vůči naší Společnosti o Váš můžeme zpracovávat následující osobní údaje (kategorie osobních údajů):

Identifikační údaje

 1. údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, zejména akademický titol, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, údaj o Vaší pracovní pozici či funkci, číslo řidičského průkazu, pas, vízum aj.;

Kontaktní údaje včetně elektronických

 1. údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci s Vaší osobou, zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikátor v komunikačních platformách (např. Skype, WhatsApp), adresa trvalého bydliště, příp. přechodného bydliště, jiná kontaktní adresa;

Ověřovací (autentifikační) údaje

 1. údaje sloužící k bezpečnému ověření (verifikaci) identity Vaší osoby, zejména jméno, příjmení či přihlašovací jméno, hesla a další elektronické autentifikační prvky

Hodnotící údaje

 1. údaje týkající se hodnocení o Vaší osobě – toto hodnocení se týká výhradně Vám poskytovaných služeb;

Platební údaje

 1. údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu, informace o platební kartě či jiném platebním prostředku (např. PayPal);

Údaje o zdravotním stavu

 1. údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu a případných zdravotních omezení;

Údaje o právních nárocích

 1. údaje o Vašich nárocích vůči Společnosti a nárocích Společnosti vůči Vaší osobě vyplývajících ze smluvního i mimosmluvního vztahu mezi Vámi a Společností, jako např. údaje o Vašem nároku na náhradu škody vůči Společnosti či údaj o nároku Společnosti vůči Vám např. z titolu smluvní pokuty či nezaplacené ceny služeb;

Audiovizuální údaje

 1. údaje zachycené formou audiovizuálních záznamů, zejména fotografie, video záznamy, audio (hlasové) záznamy, které získáváme prostřednictvím bezpečnostních kamer v rámci sídla a poboček Společnosti či prostřednictvím našich animátorů v destinaci;

Údaje o ekonomické bonitě

 1. údaje o Vaší ekonomické bonitě, ekonomické důvěryhodnosti a Vaší platební morálce, včetně Vašich majetkových poměrů a údaj o Vašem případném zadlužení, pokud tyto budou podstatné pro smluvní vztah, který máte se Společností;

Smluvní údaje

 1. údaje o produktech a/nebo službách dodaných Vám dodaných ze strany Společnosti, o souvisejících požadavcích, stížnostech, reklamacích, servisních požadavcích včetně údaje o Vaší komunikaci se Společností a další související údaje;

IP adresu

 1. údaje o Vašem zařízení, ze kterého navštěvujete webovou stánku;

Další údaje

 1. je možné, že o Vás zpracováváme i další osobní údaje zde výslovně neuvedené, nicméně se v každém případě bude jednat o osobní údaje nezbytné pro plnění účelů uvedených v tomto Memorandu.

 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zdroje zpracovávaných osobních údajů
  1. Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně (např. když s Vámi uzavíráme smlouvu o zájezdu a Vy nám pro tyto účely předáte Vaše identifikační údaje či platební údaje). Dalším zdrojem Vašich osobních údajů jsou veřejně dostupné zdroje, jako je internet, včetně sociálních sítí (např. Facebook, aj.). Vaše osobní údaje dále získáváme z veřejně dostupných veřejných seznamů, rejstříků a registrů (např. obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík).
  2. Dalším zdrojem Vašich osobních údajů jsou cookies v souvislosti s Vaší aktivitou na našich webových stránkách, přičemž tento zdroj je blíže popsán v Oznámení o cookies. Pro úplnost dodáváme, že ochranu Vašeho soukromí můžete docílit i Vaším přednastavením webového vyhledávače.
  3. Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.
 2. Právní důvody a účely zpracování osobních údajů
  1. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů: (i) z důvodu plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli s naší Společností, (ii) z důvodu plnění právní povinnosti stanovené Společnosti právními předpisy, (iii) z důvodu oprávněných zájmů Společnosti, (iv) pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tak rovněž na základě Vašeho souhlasu, a (v) ve výjimečných situacích můžeme zpracovávat osobní údaje též z důvodu ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.
  2. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto článku. Pokud bychom v budoucnu zpracovávali Vaše osobní údaje pro jiné než níže uvedené účely, budeme Vás o tom předem informovat prostřednictvím aktualizace tohoto Informační zprávu či jiným vhodným způsobem.
  3. Pokud Vás zajímá konkrétní právní titol týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.
  4. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou
  5. Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, je zpracování Vašich osobních údajů založeno především na této smlouvě (např. bude doplněno). Bez zpracování těchto Vašich osobních údajů by vůbec nebylo možno zmíněnou smlouvu uzavřít a následně ji plnit.
  6. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účel/y:

Smluvní agenda

 1. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti
 1. Vaše osobní údaje zpracováváme dále proto, že to po nás vyžadují příslušné právní předpisy, například v rámci daňové a účetní agendy nebo v rámci občanskoprávní odpovědnosti naší Společnosti či v rámci archivnictví.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:

Daňová agenda

Účetní agenda

 1. Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a provádění účetních auditů, plnění registračních a evidenčních povinností, plnění povinností v souvislosti s výkaznictvím, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených účetními předpisy.

Reklamační agenda

 1. Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vyřizování reklamací služeb Společnosti služeb dodaných Společnosti třetími osobami, související komunikace a pro účely vedení evidence reklamací.

Archivnictví

 1. Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely plnění archivačních povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňovými předpisy či účetními předpisy.

Audity

 1. Zpracování osobních údajů za účelem umožnění provádění povinných auditů ve Společnosti např. účetní, daňové aj.;

Součinnost s orgány veřejné moci

 1. Zpracování osobních údajů za účelem poskytování povinných informací orgánům veřejné moci, např. orgánům činným v trestním řízení, finanční správě aj., pokud jsou součástí informací, které jsme povinni těmto orgánům poskytnout.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

 1. Vaše osobní údaje dále zpracováváme též na základě tzv. oprávněných zájmů Společnosti, to však vždy pouze za podmínky, že před těmito oprávněnými zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:

.

Ochrana právních zájmů Společnosti

Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na ochraně svých práv a zájmů, tedy na vymáhání nároků Společnosti vůči třetím osobám a na zajištění obrany Společnosti proti nárokům uplatněným vůči ní.

Pojistná agenda

 1. Tímto se rozumí zpracování osobních údajů pro účely uplatnění pojistných nároků vůči pojišťovně, ať již v souvislosti s pojistnou událostí způsobenou Vámi nebo Vám.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na uplatnění pojistky vůči pojišťovně.

Bezpečnost a ochrana 

 1. Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely zajištění bezpečnosti ve Společnosti včetně IT a síťové bezpečnosti a ochrany majetku Společnosti a majetku dalších osob. Za tímto účelem je Společnost vybavena zabezpečovacími systémy v podobě evidence přístupu prostor do Společnosti a bezpečnostního kamerového systému bez pořizování záznamů (snímání veřejných prostor v pobočkách a/nebo sídle Společnosti).

Oprávněným zájmem Společnosti je zde ochrana majetku Společnosti a třetích osob a zajištění bezpečnosti osob nacházejících se v prostorách Společnosti.

Nábor nových zaměstnanců

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely náboru nových zaměstnanců Společnosti, tedy přijímání, zpracování a evidence životopisů, výběru (selekce) uchazečů o zaměstnání, konání pracovních pohovorů, hodnocení uchazečů o zaměstnání, činění nabídek na zaměstnání ve Společnosti a komunikace s uchazeči v rámci celého náborového procesu.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde nábor nových pracovníků Společnosti a tedy efektivní fungování Společnosti.

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme též na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, a to v případě, že nám Váš souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnete. V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů, pro které nám Váš souhlas poskytnete.

 

 1. Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte tak právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.
 1. Příjemci (kategorie příjemců) osobních údajů
  1. Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se o společnosti (či o fyzické osoby), se kterými Společnost spolupracuje buď jako se svými obchodními partery nebo při využívání služeb těchto společností, případně v rámci plnění svých zákonných povinností.
  2. Tyto příjemce osobních údajů lze dělit na:

Příjemce, kteří jsou zpracovateli osobních údajů

Vybíráme pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření potřebných pro účely zajištění ochrany Vašich osobních údajů.

Se zpracovateli je vždy uzavírána písemná smlouva o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je úprava podmínek zapojení zpracovatele do zpracování Vašich osobních údajů, úprava souvisejících povinností zpracovatelů, to vše za účelem zajištění náležité ochrany Vašich osobních údajů.

Příjemce, kteří jsou (samostatnými) správci osobních údajů

 1. Tito příjemci mají postavení samostatných správců a zpracovávají Vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Patří mezi ně především orgány státní správy a dále například obchodní partneři Společnosti (zákazníci a dodavatelé).

S těmito příjemci Vašich osobních údajů není uzavírána žádná zvláštní smlouva o zpracování Vašich osobních údajů, neboť tyto osoby mají ohledně zpracování Vašich osobních údajů stejné povinnosti jako Společnost a jsou tedy za zpracování Vašich osobních údajů sami odpovědni.

 1. Předávání osobních údajů do třetích zemí
  1. V určitých případech dochází (či může docházet) k tomu, že Vaše osobní údaje předáváme do třetích zemí, to však pouze při splnění níže uvedených podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Děje se tak zejména v souvislosti s Vašimi zájezdy.
  2. Vaše osobní údaje tak předáváme do třetích zemí pouze při splnění některé z následujících podmínek:
   • . za podmínky, že Vaše osobní údaje jsou předávány do třetí země, ohledně které bylo Evropskou komisí vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně Vašich osobních údajů, tj. do třetí země, kterou Evropská komise vyhodnotila jako bezpečnou z hlediska ochrany Vašich osobních údajů (dále jen „Rozhodnutí o odpovídající ochraně“); nebo
 1. v případě, že ohledně dotčené třetí země nebylo Evropskou komisí vydáno Rozhodnutí o odpovídající ochraně, pak: 

(i) za podmínky, že jsou ze strany příjemce Vašich osobních údajů (tedy osoby, které jsou Vaše osobní údaje předávány) poskytnuty vhodné záruky ochrany Vašich osobních údajů, a to nejčastěji prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, které jsou s dotčeným příjemcem uzavírány (dále jen „Předávání na základě vhodných záruk“); nebo (v případě neexistence takových vhodných záruk)

(ii) za podmínky, že (1) předání Vašich osobních údajů do třetí země je nezbytné pro plnění smlouvy mezi společností a Vaší osobou (zejména tedy pracovní či jiné obdobné smlouvy), nebo (2) že jste k domu dali Váš výslovný souhlas.

 1. Doba uložení (zpracování) osobních údajů
  1. Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.
  2. V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.
  3. V případě plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a dále následujících 5 let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Společnosti.
  4. V případě našeho oprávněného zájmu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou dle jednotlivých účelů, a to s ohledem na konkrétní účel. Bližší informace o době oložení zpracovávaných osobních údajů dle konkrétního účelu lze nalézt v příloze č. 3 této informační zprávy.
  5. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

VAŠE PRÁVA

 1. Obecné informace
  1. Tato část Informační zprávy obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů prováděném Společností nebo pro Společnost.
 2. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  1. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným v článku 18 níže.
  2. Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.
 3. Právo na přístup k osobním údajům
  1. Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.
  2. V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo na poskytnutí informací uvedených v tomto Memorandu.
  3. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům Vám poskytneme tím způsobem, že Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. Za poskytnutí dalších kopií na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k vynaloženým administrativním nákladům).
  4. Výše uvedená potvrzení, informace a kopie Vám budou Společností poskytnuty písemně či v elektronické formě. Jestliže však podáte žádost v elektronické formě, budou Vám potvrzení, informace a kopie poskytnuty v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob.
 4. Právo na opravu a doplnění osobních údajů
  1. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  1. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:
   • . Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak zpracovány;
 1. odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování vašich osobních údajů;
 2. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (k tomu viz blíže článek 21 níže) a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 3. vznesete námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;
 4. osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimž jsme vázáni.
 1. V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.
 2. Pokud byly Vaše osobní údaje zveřejněny, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali další správce, kteří osobní údaje zpracovávají, že jste požádali, aby vaše osobní údaje byly vymazány.
 1. Právo na omezení zpracování
  1. Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
   • . budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 1. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití;
 2. Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo
 3. vznesete námitku proti zpracování (k tomu viz blíže článek 21 níže), a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 1. V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich oložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
 2. V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat o případném zrušení omezení zpracování.
 1. Právo na přenositelnost údajů
  1. Máte právo po nás vyžadovat, abychom předali Vaše osobní údaje (které jste nám sami poskytli) jinému správci (tj. společnosti, kterou si sami určíte), to však pouze v následujících případech:
   • . zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou; a (současně)
 1. zpracování je Společností prováděno automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).
 1. Právo vznést námitku
  1. Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na Vašem oprávněném zájmu.
  2. V případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  3. Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (včetně profilování) pro účely přímého marketingu – v případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat v každém případě.
 2. Právo na náhradu újmy
  1. Máte vůči Společnosti právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením povinností Společnosti v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a Společnost je tak povinna Vám utrpěnou újmu nahradit. Společnost je odpovědna též za újmu způsobenou Vám ze strany zpracovatelů, kterým Společnost předala Vaše osobní údaje.
 3. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
  1. Má právo nebýt předmětem žádného automatizovaného rozhodování, tedy rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování, které má pro Vaši osobu právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je toto zpracování:
   • . nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Společností;
 1. povoleno právem Evropské unie nebo České republiky; nebo
 2. založeno na Vašem výslovném souhlasu.
 1. Právo podat stížnost u dozorového orgánu
  1. V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či nevyhoví-li Společnost vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů.
  2. Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů i bez předchozí žádosti adresované Společnosti.
  3. Nevyhoví-li Úřad na ochranu osobních údajů Vaší stížnosti, případně se jí vůbec nebude zabývat nebo nebude-li Vás informovat do tří měsíců o pokroku v řešení Vaší stížnosti, máte proti takovému postupu Úřadu na ochranu osobních údajů právo na soudní ochranu.
 2. Právo na soudní ochranu
  1. V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.
Rozumím

Naše webové stránky používají cookies, abyste mohli využít například sjednání opravy online. Umožňují nám také sbírat anonymní statistiky a neustále tak web vylepšovat. Pokračováním v prohlížení webu vyjadřujete souhlas s používáním cookies. Více informací